Българска банка за развитие Българска банка за развитие

За нас

Микрофинансиращата институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро- бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия.

По този начин МФИ:

  • подобрява достъпа им до финансови услуги;
  • допринася за създаването и запазването на работни места;
  • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
  • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

 

Управление

 

съвет на директорите
Румен Митров
Председател на Съвета на директорите
Затвори Румен Митров е магистър по Счетоводство и контрол от УНСС. Професионалният му опит започва през 1994 г. в НАП-София. В периода 2000-2003 г. е управител на компанията за внос на петролни продукти „СМН ГАЗ“, а от 2003 до 2011 г. се занимава с финансови и данъчни консултации като управител на двете счетоводни компании „Евротим България“ и „РМ Консулт“. От 2011 до 2016 г. заема последователно длъжността директор на дирекциите „Надзор на инвестиционната дейност“, „Регулаторна политика“ и „Координация, анализи и политика на регулаторната и надзорната дейност“ в Комисията за финансов надзор (КФН).
Николай Димитров
Зам.-председател на Съвета на директорите
Затвори Николай Димитров е доктор по икономика, завършил Университета за национално и световно стопанство със специалностите „Международни икономически отношения“ и „Финанси“. В периода 2007-2015 г. преминава през редица допълнителни курсове и квалификации в Бизнес училище „Джъдж“ към Кеймбриджкия университет (Великобритания), Investment Banking Institute (САЩ) и др. Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзен банк и Обединена българска банка. В Българската банка за развитие работи от юли 2011 г., като от януари 2012 г. застава начело на отдел „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“, а от април 2013 г. е началник на управление „Корпоративно банкиране“. Паралелно с това, в периода 2010-2017г. той е бил хоноруван преподавател в катедра МИО в УНСС.
Ангел Джалъзов
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Затвори Ангел Джалъзов има над 15 години опит в сферата на международното инвестиционно банкиране, управлението на активи, капиталовите пазари, проектното финансиране, инвестиционните продукти, супервизията и управлението на финансовите инструменти. Заемал е последователно длъжностите на инвестиционен мениджър в TBD Fund, директор правен отдел в JD&MG, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите в управляващото дружество KD Investments и инвестиционното дружество KD Pelikan, изпълнителен директор на Capital Dynamics-Bulgaria и Euro-Phoenix Financial Advisors и зам.-председател на КФН. Владее английски, немски, руски и холандски език.
Христина Тодорова
Член на Съвета на директорите и прокурист
Затвори Христина Тодорова е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Има дългогодишен опит във финансовия сектор. Участвала е в разработване на множество законопроекти, практики и административни процедури в областта на небанковия финансов сектор. В продължение на 10 години работи в Комисията за финансов надзор (КФН) на различни експертни и ръководни длъжности. Последователно заема длъжностите началник на отдел „Съдебна защита“ и директор на дирекция „Правна“ в КФН. Като директор на дирекция „Правна“ Христина Тодорова ръководи едновременно дейностите по създаване и развитие на нормативната уредба в областта на небанковия финансов сектор, процесуалното представителство на КФН и на нейните органи и защита интересите на потребителите на финансови услуги. През 2016 година Христина Тодорова е избрана за председател на новосъздадената Секторна помирителна комисия за разглеждане и решаване на потребителски спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество към Комисията за защита на потребителите, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в този сектор. През 2017 година Христина Тодорова е директор на дирекция „Правна“ в Министерството на здравеопазването.