Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Кариери

Свободни позиции
 • Юрисконсулт

  Централен офис

  Виж позицията

  Микрофинансиращата институция Джобс ЕАД /МФИ Джобс/ е част от групата на Българската банка за развитие, като дейността й е насочена към създаване на условия за успешно стартиране и развитие на микро- бизнеса на територията на страната чрез дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др.

   

  Във връзка с попълване на екипа търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Юрисконсулт.

   

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование, магистър по специалност „Право“.
  • Придобита юридическа правоспособност.
  • Минимум 5 години юридически стаж.
  • Много добро познаване на законовата уредба за дейността на финансовите институции и добри практики при оценка на кандидати за финансиране.
  • Компютърни умения за работа с MS Office.
  • Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение, коректност, лоялност, инициативност, дискретност при работа с банкова информация и документи.

   

  Основни задължения и отговорности:

  • Слeди зa cпaзвaнe нa приложимото национално законодателство и правото на ЕС във връзка с дейността на дружеството.
  • Участва в изготвянето на вътрешни правила и процедури за дейността на дружеството и на ниво група.
  • Съгласува проектите на договори и/или изготвя/съгласува проекти на документи, свързани с обезпеченията и/или извършва тяхното надлежно учредяване.
  • Дава правни становища по кредитни/лизингови сделки в случаите, предвидени във вътрешно-нормативните актове на дружеството.
  • Представлява дружеството пред всички съдебни инстанции, съдебни изпълнители, нотариуси, прокуратура, следствени служби и други.
  • Предоставя правни консултации при разглеждане на искания за финансиране и участва при вземане на решения за финансиране.
  • Други задължения, свързани с основната цел на длъжността.

   

  В МФИ Джобс ще имате възможност:

  • Да се развивате в стабилна финансова институция със специфичен профил;
  • Да обогатявате своите знания и компетенции;
  • Да бъдете част от динамичен екип;
  • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

   

  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да кандидатствате онлайн или да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.


  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

   

  Затвори
  Кандидатствай
 • Главен счетоводител

  Централен офис

  Виж позицията

  Микрофинансираща институция Джобс ЕАД /МФИ Джобс/ е част от групата на Българска банка за развитие, като дейността й е насочена към създаване на условия за успешно стартиране и развитие на микро бизнеса на територията на страната чрез дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др.
  Допълнителна информация за дейността на МФИ Джобс можете да намерите на електронната страница на дружеството: http://www.mfi.bg
  Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен счетоводител.

  Изисквания към кандидатите:
   Висше икономическо образование.
   Над 3 години в областта на счетоводството и финансите.
   Много добро познаване на законовата уредба в областта на счетоводството и данъчното законодателство.
   Компютърни умения за работа с MS Office и специализиран софтуер.
   Комуникативност и умения за водене на преговори, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение, способност за реализиране на разнообразни проекти, в комбинация с ежедневните задължения, коректност, лоялност, инициативност, дискретност при работа с банкова информация и документи.

  Основни задължения и отговорности:
   Организира, ръководи, контролира и осъществява дейността на отдел „Счетоводство“ съобразно вътрешно-нормативните актове на дружеството.
   Изготвя и предлага за одобрение счетоводната политика и годишния финансов отчет на МФИ Джобс ЕАД.
   Организира и контролира прилагането на утвърдената счетоводна политика на дружеството.
   Дава указания за прилагането на МСФО и счетоводната политика на дружеството.
   Участва в заседанията на Кредитния комитет при разглеждане на класификацията и определянето на обезценка за несъбираемост на финансовите активи.
   Организира инвентаризация на ДМА и периодично извършва инвентаризация на счетоводните сметки.
   Съставя финансовите отчети на дружеството, съгласно приложимите стандарти.
   Участва в изготвянето на вътрешно-нормативни документи, свързани с дейността на отдел „Счетоводство“ и следи за тяхното стриктно спазване, след утвърждаването им.
   Прогнозира предстоящите изходящи парични потоци, произтичащи от сключени договори за абонаментно обслужване, разходите за издръжка и други.
   Други задължения, свързани с основната цел на длъжността.

  В МФИ Джобс ще имате възможност:
   Да се развивате в стабилна финансова институция със специфичен профил;
   Да обогатявате своите знания и компетенции;
   Да бъдете част от динамичен екип;
   Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

   

  Затвори
  Кандидатствай