Акценти

Лизинг на друго оборудване

Параметри на лизинга на индустриално оборудване:

Максимален размер за финансиране – до 25 000 Евро без ДДС (или левовата им равностойност)

Встъпителна вноска  (собствено участие) – минимум 20%

Срок за погасяване – от 12 до 60 месеца

Гратисен период – до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години

Годишна лихва от 11.05% до 13.3% – формирана от базисен лихвен процент + надбавка в зависимост от риска

Видове обезпечения – запис на заповед; поръчителство; вписване на лизинговия договор ЦРОЗ

Тарифа за таксите, комисионите и неустойките

Финансирането се осигурява с подкрепата на Европейски Механизъм за Микрофинансиране Прогрес, създаден от Европейския Съюз. 

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансов лизинг

 
Необходими документи за кандидатстване

За Лизингоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:

За Лизингоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):

Всички копия от документи се заверяват Вярно с оригинала от представляващия лизингоискателя.

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити