search-icon

Уведомление за продажба на недвижими имоти чрез електронната платформа към Агенция за публичните предприятия и контрол

Българска банка за развитие АД уведомява заинтересованите лица, че считано от 04.08.2019 г. продажбата на недвижими имоти, собственост на Банката, ще се извършва по реда на Наредбата за електронна платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, обнародвана в ДВ бр.77 от 1 октомври 2019 г.
За участие в съответния електронен търг всеки кандидат следва да се регистрира в платформата на адреса на електронната страница на Агенция за публичните предприятия и контрол (бивша АПСК): http://www.priv.government.bg  при спазване на правилата за регистрация в платформата, съгласно Ръководство на потребителя, публикувано на електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.
Информация за началната тръжна цена на имота и процедурата по придобиване може да бъде намерена след обявяването на електронния търг от страна на банката на следния линк https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public 
Българска банка за развитие АД ще продължи да публикува обявления за предстоящи продажби чрез електронен търг на своята интернет страница.

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси