Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Бизнес кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за съществуващ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

 

Крайни кредитополучатели – съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Цел на кредитите – придобиване на дълготрайни активи

Размер на кредита – от 1 500 Евро до 100 000 Евро

Срок за погасяване – от 12 до 120 месеца

Гратисен период – до 12 месеца

Минимално собствено участие – 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот – изискване за обезпеченост до 70%

Кредит с анюитетна вноска