Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кредит за инвестиции

Предмет на финансиране – предмет на финансиране при кредит за инвестиции могат да бъдат всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и жилищни цели.

Максимален размер на финансиране – до 100 000 евро (или левовата им равностойност).

Собствено участие – минимум 10% от стойността на одобрения от МФИ инвестиционен проект, без включен ДДС. Дължимият ДДС за инвестиционния проект се заплаща от кредитополучателя.

Срок за погасяване – от 12 до 120 месеца

Гратисен период по главницата – до 12 месеца

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране: 

 • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места;
 • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
 • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост, както и да бъдат кредитоспособни лица;
 • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/;
 • Да осигурят финансови средства за собствено участие в инвестицията.
Кредитоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:
 • Искане за финансиране по форма на МФИ;
 • Приложение № 1В към искане
 • Приложение № 2 към искане – информация за представляващ
 • Бизнес – план (изисква се за стартиращ бизнес и при финансиране над 25 000 евро) по форма на МФИ;
 • Счетоводни отчети на фирмата – баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток – за последното тримесечие на текущата година и за последните две приключени години;
 • Данъчна декларация за предходните две години;
 • Удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни задължения задължения;
 • Решение на компетентния орган на кредитоискателя (Общо събрание/Управителен съвет/Съвет на директорите/Едноличен собственик на капитала) за ползване на кредит и за предоставяне на обезпечения по него;
 • Решение на компетентния орган на трето лице даващо обезпечение в полза кредитоискателя (Общо събрание/Управителен съвет/Съвет на директорите/Едноличен собственик на капитала) за предоставяне на обезпечения по искания кредит;
 • Документ за платена такса за разглеждане на искане за кредит;
 • Документи за собственост на предлаганите за обезпечение активи;
 • Оценка от лицензиран оценител на предлаганите за обезпечените активи;
 • Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност и удостоверение за липса на изпълнителни дела.
Кредитоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):

 

При необходимост, за целите на анализ на искането за финансиране, МФИ може да изиска и други документи. Всички копия от документи се заверяват “Вярно с оригинала” от представляващия кредитоискателя.