Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кредити за фирми, засегнати от пандемията COVID-19

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19. 

 

Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10 %.

 

Целева група, за която е предназначен продуктът: юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда)

 

Изисквания: Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19
Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица 
Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.)
Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците

 

Цел на кредита: да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места  

- Кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността
- Краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19 
- Разсрочване на съществуващи заеми, които вече са включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС

 

Размер на кредита: до 48 800лв./24 950 EUR

 

Валута на размера/гарантираната сума: EUR/BGN

 

Годишен лихвен процент: до 10 %

                              

Обезпечения - вид и стойност: запис на заповед, съдлъжничество, гаранция от EaSi

 

 

 

Телефони за контакт: 

02 / 9306 387
02 / 9306 230
02 / 9306 247
02 / 9306 334
02 / 9306 284