Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Лизинг на транспортни средства

Максимален размер на финансирани – до 100 000 лева без ДДС

Встъпителна вноска (собствено участие) – минимум 20%

Срок за погасяване – от 12 до 60 месеца

Гратисен период – до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години

Годишна лихва - От 7% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 6,75% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Видове обезпечения – запис на заповед; поръчителство; вписване на лизинговия договор в ЦРОЗ

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансов лизинг:

 • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места;
 • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
 • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост;
 • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/;
 • Да осигурят финансови средства за собствено участие /встъпителна вноска/.
 • Необходими документи за кандидатстване

 

 

За Лизингоискател, който е едноличен търговец, търговско дружество или кооперация следва да представи следният комплект документи:
 • Искане за финансиране по форма на МФИ;
 • Приложение №1А към искане за финансиране;
 • Приложение № 2 към искане – информация за представляващ;
 • Бизнес – план (изисква се за стартиращ бизнес и за финансиране над 25 000 евро) по форма на МФИ;
 • Счетоводни отчети на фирмата – баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток – за последното тримесечие на текущата година и за последните две приключени години. Счетоводни отчети не се изискват от стартиращи предприятия;
 • Данъчна декларация за предходните две години. Не се изисква от стартиращи предприятия;
 • Удостоверение от НАП за липса на данъчни и осигурителни задължения;
 • Решение на компетентния орган на лизингоискателя (Общо събрание /Управителен съвет /Съвет на директорите/ Едноличен собственик на капитала) за ползване на финансов лизинг и за предоставяне на обезпечения по него;
 • Минимум три оферти за търсения лизингов актив (за нестандартни и уникални вещи /машини/ оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици се допуска изключение от това изискване);
 • Документ за платена такса за разглеждане на искане за финансов лизинг;
 • Оценка от лицензиран оценител на активите втора употреба и на земеделската земя;
 • Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност и удостоверение за липса на изпълнителни дела.

 

За Лизингоискател, който е физическо лице (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители):

 

Всички копия от документи се заверяват “Вярно с оригинала” от представляващия лизингоискателя

Лизинг