search-icon

Често задавани въпроси

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

 

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на дружеството за риска на проекта. Предлаганите продукти са с променлив лихвен процент, базирани на лихвена база (тримесечен EURIBOR) + лихвена надбавка за риск.

 

Каква е валутата на договора за кредит/лизинг?

 

Договори могат да бъдат сключвани в евро и лева, според нуждите на клиента.
При договор в евро клиентите могат да плащат в лева по фиксирания курс на БНБ.


Какви видове кредити предоставя ББР Микрофинансиране за фирми?

 

ББР Микрофинансиране предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, със срокове на погасяване, съответно до една, до три и над три години. Дружеството предлага револвиращи кредити, кредитни линии и лизинг.

 

Издава ли ББР Микрофиннасиране банкови гаранции?


Дружеството не издава гаранции за участия в търгове и процедури по Закона за обществените поръчки, за митнически цели, за отложено плащане и др.


Какви са предимствата на кредитните продукти на ББР Микрофинансиране?
Кредитите, отпускани от ББР Микрофинасиране са с изгодни лихви и се отпускат в кратки срокове при условия, индивидуално договорени с клиентите.


Какви обезпечения приема ББР Микрофинансиране?

 • Особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.)
 • Ипотека на недвижим имот
 • Особен залог на вземания 
 • Поръчителство от трети платежоспособни лица
 • Запис на заповед
 • Банкови гаранции
 • Залог на търговско предприятие
 • Залог на парични средства
 • Залог на ценни книжа

 

Какви са изискванията за кандидатстване за кредит?

 • Минимум 12 месеца бизнес история /с изключение на продуктите за стартиращи фирми/. Допуска се финансиране на дружества /ЕТ/ земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на ББР Микрофинансиране и солидарно ще гарантират обслужването на кредита и/или след предоставяне и оценка на бизнес план.
 • Към момента на кандидатстване за кредит кредитоискателят и свързаните лица да нямат текуща експозиция в група по-висока от "под наблюдение" (съгл. справка от ЦКР).
 • Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.), в т.ч. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК, което се представя от клиента/съдлъжниците с първоначалния комплект документи. 
 • Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците. 
 • Липса на висящо дело по несъстоятелност (ако е приложимо).

 

Как се погасява кредитът?

 • С намаляващи месечни вноски (равни по главница).
 • С анюитетни месечни вноски.
 • Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса.
 • Мостови кредит за оборотни или инвестиционни средства: кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор.
 • Кредитополучателят се задължава да погасява кредита със сумата от постъпилата субсидия по сметката му. След погасяване на кредита с одобрeната субсидия (грант) и след подадена молба от клиента, ББР Микрофинансиране може да намали крайния срок за погасяване на кредита.
 • В случай, че не постъпят средства от субсидията или са недостатъчни за пълното погасяване, може да се договори издължаване на кредита по погасителен план, при предоставяне на друго приемливо за ББР Микрофинансиране обезпечение.
 • Кредитна линия – с всяко постъпление по сметка на кредитополучателя или на крайна падежна дата, с възможност да бъде продължен срокът на кредита през следваща година с решение на компетентен орган.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси