Често задавани въпроси

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на дружеството за риска на проекта. Предлаганите продукти са с променлив лихвен процент, базирани на лихвена база (тримесечен EURIBOR) + лихвена надбавка за риск.

Виж още ➔

Каква е валутата на договора за кредит/лизинг?

Договори могат да бъдат сключвани в евро и лева, според нуждите на клиента.
При договор в евро клиентите могат да плащат в лева по фиксирания курс на БНБ.

Виж още ➔

Какви видове кредити предоставя ББР Микрофинансиране за фирми?

ББР Микрофинансиране предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, със срокове на погасяване, съответно до една, до три и над три години. Дружеството предлага револвиращи кредити, кредитни линии и лизинг.

Виж още ➔

Издава ли ББР Микрофинансиране банкови гаранции?

Дружеството не издава гаранции за участия в търгове и процедури по Закона за обществените поръчки, за митнически цели, за отложено плащане и др.

Виж още ➔

Какви са предимствата на кредитните продукти на ББР Микрофинансиране?

Кредитите, отпускани от ББР Микрофинансиране са с изгодни лихви и се отпускат в кратки срокове при условия, индивидуално договорени с клиентите.

Виж още ➔

Какви обезпечения приема ББР Микрофинансиране?

Особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.)
Ипотека на недвижим имот
Особен залог на вземания
Поръчителство от трети платежоспособни лица
Запис на заповед
Банкови гаранции
Залог на търговско предприятие
Залог на парични средства
Залог на ценни книжа

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster