search-icon

Често задавани въпроси

Как се погасява кредитът?

С намаляващи месечни вноски (равни по главница).
С анюитетни месечни вноски.
Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса.
Мостови кредит за оборотни или инвестиционни средства: кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор.

Виж още ➔

Какви са изискванията за кандидатстване за кредит?

Минимум 12 месеца бизнес история /с изключение на продуктите за стартиращи фирми/. Допуска се финансиране на дружества /ЕТ/ земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на ББР Микрофинансиране и солидарно ще гарантират обслужването на кредита и/или след предоставяне и оценка на бизнес план.

Виж още ➔

Какви обезпечения приема ББР Микрофинансиране?

Особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.)
Ипотека на недвижим имот
Особен залог на вземания
Поръчителство от трети платежоспособни лица
Запис на заповед
Банкови гаранции
Залог на търговско предприятие
Залог на парични средства
Залог на ценни книжа

Виж още ➔

Какви са предимствата на кредитните продукти на ББР Микрофинансиране?

Кредитите, отпускани от ББР Микрофинансиране са с изгодни лихви и се отпускат в кратки срокове при условия, индивидуално договорени с клиентите.

Виж още ➔

Издава ли ББР Микрофинансиране банкови гаранции?

Дружеството не издава гаранции за участия в търгове и процедури по Закона за обществените поръчки, за митнически цели, за отложено плащане и др.

Виж още ➔

Какви видове кредити предоставя ББР Микрофинансиране за фирми?

ББР Микрофинансиране предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, със срокове на погасяване, съответно до една, до три и над три години. Дружеството предлага револвиращи кредити, кредитни линии и лизинг.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси