search-icon

Какви обезпечения приема ББР Микрофинансиране?

  • Особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.)
  • Ипотека на недвижим имот
  • Особен залог на вземания 
  • Поръчителство от трети платежоспособни лица
  • Запис на заповед
  • Банкови гаранции
  • Залог на търговско предприятие
  • Залог на парични средства
  • Залог на ценни книжа
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси