search-icon

Кредит за оборотни средства

Параметри на кредита за оборотни средства:

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Максимален размер на финансиране – до 100 000 Евро (или левовата им равностойност)

Срок за погасяване – от 3 до 24 месеца

Гратисен период – по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.

 

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране:

  • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места /ако е приложимо/;
  • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
  • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост, както и да бъдат кредитоспособни лица;
  • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/;
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster