search-icon

Кредитна линия

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Максимален размер на финансиране – до 100 000 Евро (или левовата им равностойност).

Срок за ползване – 12 месеца с опция за годишно подновяване до 5 години. В рамките на срока на ползване клиентът може да усвоява и погасява многократно в рамките на договорения размер.

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране:

  • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места /ако е приложимо/;
  • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
  • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост, както и да бъдат кредитоспособни лица;
  • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster