search-icon

Мостови кредит срещу субсидия

Описание на продукта

Инвестиционен кредит

 • Дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, съгласно сключен договор по ОП.
 • Задължително условие е наличието на сключен договор с ДФЗ по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • Предоставяне на кредитна линия за разплащане на ДДС по проекта, финансиран по т.1.

Целева група

 • Нови и съществуващи клиенти на ББР Микрофинансиране, които отговарят на критериите за кредитиране, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).
 • Допуска се финансиране на дружества/земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие, че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на ББР Микрофинансиране и солидарно ще гарантират обслужването на кредита.

Размер

Инвестиционен кредит

 • До BGN 200.000/(равностойността им в евро) и при изпълнение на следното условие:
 • До 90% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Минимален размер на самоучастие - 10% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Допустимо е самоучастието на клиента да е по-малко от 10% (респ. размерът на кредита да е по-голям от 90% от размера на инвестицията) при условие, че е предоставено допълнително обезпечение от съществено значение за клиента (единствена или основна производствена база, личен имот, в който живее клиента, др.), осигуряващо покритие на кредитната експозиция (инвестиционен кредит и кредит за разплащане на ДДС) от мин. 150%.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • До 90% от дължимото ДДС върху одобрените разходи, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ и приложимото данъчно законодателство.

Валута

 BGN, EUR

Усвояване

Срок на усвояване

Инвестиционен кредит 

 • По договаряне, но не повече от 12 месеца от датата на договора за кредит.
  При финансиране покупка на ДМА, срокът за усвояване кореспондира със срока за доставка и тестване (в случай, че има такова) и въвеждане в експлоатация.
 • При изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, срокът не може да бъде по-дълъг от срока, съгласно предоставения времеви график на проекта.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • По договаряне, но не повече от срока на усвояване на инвестиционния кредит.
 • Начин на усвояване

Инвестиционен кредит

 • Еднократно или на части.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в Банката.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • В зависимост от начина на плащане - еднократно или на части за заплащане на дължимото ДДС по всяка фактура към одобрените контрагенти съгласно, сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в ББР АД.

Условия за усвояване

Инвестиционен кредит

 • Целево усвояване с представяне на разходооправдателни документи.
 • За кредити, които предполагат ново строителство и/или строително-монтажни работи (СМР), средствата от кредита се усвояват целево на траншове след:
  - посещение на място на обекта,
  - констатиране на извършените СМР по Протоколи, съответстващи на одобрения бюджет по Количествено-стойностна сметка (КСС)
  - по проекта от Фонда потвърдени от експерт от отдел Управление Кредитна администрация (УО),
  - представяне на разходооправдателни документи съответстващи на представени Протоколи за изпълнение на СМР.

Кредитите, предоставени за ново строителство се предоставят на траншове, както следва:

 • I транш – сума, достатъчна за достигане на етап удостоверение по чл. 181 ЗУТ, предварително потвърдена от Управление Кредитна администрация,
 • II транш – 50% от оставащите за влагане средства. Траншът се предоставя след:

- Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

- Учредяване на ипотека на сградата на етап акт 14 и на земята.

 • III транш – оставащата сума за влагане. Траншът се предоставя след:
  - Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • Целево, след представяне на фактури за одобрените разходи, издадени от одобрените съгласно сключен договор между кредитополучателя и ДФЗ контрагенти.

Издължаване

Максимален срок

Инвестиционен кредит

 • До 10 години за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество и закупуване на земя.
 • До 10 години за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • До 5 години за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства и други активи за нуждите на бизнеса.
 • До 18 месеца за покупка на компютърен софтуер.
 • До 18 месеца за разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • До 12 месеца за общи разходи, свързани с проекта, предмет на финансиране, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
 • Посоченият максимален срок на издължаване е считано от датата на подписване на договора за кредит.

Забележка!
При проекти, които включват комбинация от инвестиции описани по-горе, максималният срок на кредита е равен на най-дългия допустим срок, съгласно продуктовата карта.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта, съгласно договора между кредитополучателя и ДФЗ.

Начин на издължаване

Инвестиционен кредит

 • С намаляващи месечни вноски(равни по главница).
 • С анюитетни месечни вноски;
 • Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса;
 • Кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ. За дата на погасяване на кредита със субсидията (гранта) се посочва датата на крайния срок на изпълнение на проекта, съгласно сключен договор с ДФЗ, увеличен с 4 месеца.
 • Кредитополучателят се задължава да погасява кредита със сумата от постъпилата субсидия по сметката му в ББР. След погасяване на кредита с одобрeната субсидия (грант), ББР Микрофинансиране след подадена молба от клиента може да намали крайния срок за погасяване на кредита, при запазване на договорения размер на погасителните вноски по него или да намали размера на погасителните вноски по кредита, при запазване на първоначално договорения краен срок за погасяване на кредита.

В случай, че не постъпят средства от субсидията или същите са в по-малък размер:
Кредитополучателят е длъжен да:

 • предостави на ББР Микрофинансиране документите, изпратени му от ДФЗ, съдържащи мотивиран отказ за плащане на субсидията или причини за намаляване на размера й.
 • погаси предвидената/ите вноска/и със собствени средства.

ББР Микрофинансиране има право да: 

 • поиска допълнително обезпечение;
  да увеличи лихвения процент по кредита с 1 процентен пункт.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • С всяко постъпление на средства от възстановено ДДС или със собствени средства. Отговорният за управление на кредита служител осъществява мониторинг по сметката на клиента и следи за погасяване на кредита с всяко постъпление.
 • В случай на неизвършено погасяване със средства от възстановено ДДС, ББР Микрофинансиране има право да прекрати усвояването по кредита.
 • В случай, че не постъпят средства от възстановимото ДДС или са недостатъчни за пълното погасяване е допустимо да се договори издължаване на кредита по погасителен план за срок до 24 месеца.

Гратисен период за главницата

 • По договаряне, но не по-дълъг от 12 месеца от датата на договора за кредит или до дата на която е дължимо окончателното плащане на субсидията по проекта (уговорена при условията на т. 7.2.), която от двете дати настъпи първа.

Обезпечение 

 • Инвестиционен кредит
  Първи по ред залог/ипотека на активите, предмет на инвестиция съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ*.

*Обезпечението по двата кредита се учредява с един нотариален акт и отделни заявления за вписване на залог по реда на ЗОЗ.

 • Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на вземане върху субсидията (гранта) по проекта към ПРСР. За целите на изчисляване на покритие същата се приема със стойност до 70% от одобрения, но неизплатен размер (разликата между одобрения размер на субсидията и изплатените авансови и междинни плащания).
 • Задължително се изисква представяне на уведомление по чл.17 от ЗОЗ, входирано в ДФЗ.
 • Задължително се вписва залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на кредитополучателя в ББР АД.
 • Задължително собствениците и/или управляващите на фирмата гарантират солидарно обслужването на кредита като бъдат привлечени като съдлъжници по кредита;
 • Друго обезпечение: Всички приемливи обезпечения съгласно Правила за кредитиране на ББР Микрофинансиране.

Забележка!
При обезпечаване на кредита е възможна и препоръчителна комбинация с други национални и европейски програми, вкл. гаранционни схеми на НГФ, COSME и др. (но не само), но само като допълнително обезпечение.

Мостови кредит за разплащане на ДДС

 • Същото обезпечение както при инвестиционния кредит.
 • Залог на вземане на дължим за възстановяване ДДС от Държавния бюджет, свързан с изпълнението на одобрен проект, на основание сключен Договор между ДФ „Земеделие” и Кредитополучателя.

Размер на обезпеченост

 • Покритие на цялата кредитна експозиция заедно с 12-месечните лихви.

Лихвени условия 

 • По договаряне

Лихвен процент за просрочена главница

 • Лихвен процент за редовна главница + надбавка от 10%

Такси и комисиони 

 • Съгласно Тарифа за такси и комисионни

Кредитни критерии 

 • Минимум 12 месеца бизнес история. Допуска се финансиране на новосъздадени дружества/земеделски производители, но с условие за осигуряване платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които солидарно да гарантират обслужването на кредита.
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица, както следва:
 • Към момента на кандидатстване за кредит да няма текуща експозиция в група по-висока от "под наблюдение"(съгл. справка от ЦКР);

- Липса на публични задължения (към държавния бюджет,НОИ и др.)*;
- Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

Допълнителни изисквания 

 • Задължително се поставя изискване за насочване на всички банкови разплащания през сметките на кредитополучателя в ББР АД.
 • При вече поети договорни отношения с трети страни- насочване на банкови разплащания пропорционално на разрешения размер на кредита.
 • Клиентът се съгласява, а ББР АД му открива отделна специална сметка от обслужващата кредита, по която да получи субсидията(гранта). 
 • В случаите, в които в договора с ДФ „Земеделие“ е посочена разплащателната сметка на клиента в ББР АД се дава възможност кредита да бъде усвоен преди да бъде променен номера на разплащателната сметка с номера на специалната, по която ще се получава очакваната субсидия. Задължително условие е промяната да се извърши в срок до 2 (два) месеца от датата на договора за кредит. За извършената промяна на номера на сметката клиента представя в ББР Микрофинансиране Анекс към договора с ДФ „Земеделие“. В случай, че в посочения срок, клиентът не предостави Анекс за промяна на сметка, ББР Микрофинансиране има право да спре усвояванията по двата кредита (инвестиционен и ДДС кредит) и да увеличи лихвения процент с 1 процентен пункт.
 • Задължително се извършва преразглеждане на кредита на всеки 12 месеца с анализ на финансовото състояние, оглед на проекта, преглед на изпълнение на условията по договора за кредит, условията по продуктовата карта, преоценка на обезпеченията;
 • При застраховане на обезпечението, когато същото е обект на финансиране се допуска да бъде издаден добавък, по силата на който ББР Микрофинансиране да бъде второ ползващо лице след ДФЗ.

Ползи за клиента 

 • Обезпечаване финансирането на инвестиционните потребности чрез специализиран продукт.
 • Дълъг максимален срок на кредита.
 • Възможност за дълъг гратисен период и оптимизиран погасителен план.
 • Гъвкава продуктова оферта, съобразена с потребностите на клиента.
 • Широк обхват на предназначение на кредита.
 • Бърза първоначална оценка на клиента.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster