Лизинг на земеделска техника

Максимален размер на финансиране – до 100 000 лева без ДДС

Встъпителна вноска (собствено участие) – минимум 20%

Срок за погасяване – от 12 до 60 месеца

Гратисен период – до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години

Годишна лихва - От 7% до 9.5% при фиксиран лихвен процент или 3м. Euribor/Sofibor + от 6,75% до 9.25% при променлив лихвен процент.

Видове обезпечения – запис на заповед; поръчителство; вписване на лизинговия договор в ЦРОЗ

 

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансов лизинг:

  • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места;
  • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
  • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост;
  • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/;
  • Да осигурят финансови средства за собствено участие /встъпителна вноска/.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster