Кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции

Предмет на финансиране – предмет на финансиране при кредит за инвестиции могат да бъдат всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и жилищни цели.

Максимален размер на финансиране – до 400 000 лв.

Собствено участие – минимум 10% от стойността на одобрения от ББР Микрофинансиране инвестиционен проект, без включен ДДС. Дължимият ДДС за инвестиционния проект се заплаща от кредитополучателя.

Срок за погасяване – от 12 до 120 месеца

Гратисен период по главницата – до 12 месеца

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране: 

  • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места;
  • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
  • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост, както и да бъдат кредитоспособни лица;
  • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/;
  • Да осигурят финансови средства за собствено участие в инвестицията.

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

02 930 6247

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster