Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Програмата е приключила

Крайни кредитополучатели - Стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи.

Изисквания към кредитополучателя:

 • А) Да е уязвимо лице, което:
  • е загубило или е в риск да загуби работата си;
  • е изпитало затруднения при влизането или повторното влизане на пазара на труда;
  • е изложено на риск от социално изключване или е социално изключено;
  • е в неравностойно положение по отношение на достъп до конвенционалните кредитни пазари;
  • желае или да създаде или да развие собствено микропредприятие, включително за целите на самостоятелна заетост;

(Б) Микропредприятие във фаза на стартиране или развитие, включително микропредприятие, в което работят едно или повече лица от вида, посочен в т. А) по-горе;

 • Дейността му да е учредена и да се извършва в България;
 • Да не е в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;
 • При извършването на дейността си спазва националното законодателство и не се занимава с незаконни дейности;
 • Да няма съществен дял (повече от 5%) от дейността си в един или повече Ограничени сектори – производство и търговия с тютюн и алкохол, хазарт, човешко клониране, производство на оръжие и търговия с него. 

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Допустими сделки:

 • Инвестиционен кредит, кредит за оборотни средства, кредитна линия, лизинг;
 • Сделката да е нова и да е сключена до 30.6.2024 или до по-ранна дата, на която е запълнен портфейлът от сделки по Продукта;
 • Максимален размер на сделка – до 25 000 евро или 48 895.75 лева;
 • Максимална подкрепа на един кредитополучател – до 25 000 евро или 48 895.7 лева;
 • Във връзка с КОВИД-19 мерките се допуска един Кредитополучател да кандидатства и получи финансиране до 2 сделки с максимален размер от 25 000 евро. Това изключение важи до 30.6.2021 г.

Период на погасяване:  

 • Минимум 3 месеца и максимум 120 месеца; с фиксиран погасителен план;
 • Максимален срок на погасяване на кредит за оборотни средства – 72 месеца;

Цел на финансирането – развитие на предприятие и бизнес дейност; създаване на ново предприятие

Финансови предимства:

 • Обезпечение – персонална гаранция;
 • Такса за управление – 0.5% върху дълга по сделката; други такси и комисиони съгласно Тарифата на ББР Микрофинансиране

Кандидатстване:

Финансирането се предоставя с подкрепата на Програмата на ЕС за заетост и социална иновация (Programme for Employment and Social Innovation (EaSi), създадена с гаранционно улеснение по Регламент (EU) № 1296/2013 на Европейския парламент и Съвета.

Повече информация за Програма EaSI вижте тук

 

                    

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster