Какви са изискванията за кандидатстване за кредит?

Минимум 12 месеца бизнес история /с изключение на продуктите за стартиращи фирми/. Допуска се финансиране на дружества /ЕТ/ земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на ББР Микрофинансиране и солидарно ще гарантират обслужването на кредита и/или след предоставяне и оценка на бизнес план.
Към момента на кандидатстване за кредит кредитоискателят и свързаните лица да нямат текуща експозиция в група по-висока от "под наблюдение" (съгл. справка от ЦКР).
Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.), в т.ч. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК, което се представя от клиента/съдлъжниците с първоначалния комплект документи. 
Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците. 
Липса на висящо дело по несъстоятелност (ако е приложимо).

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster